facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 12. 5. 2022 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nedůvěra spotřebitelů k využití dat ohrožuje technologický rozvoj společnosti

Nová studie společnosti VMware založená na průzkumu mezi více než 6 000 spotřebitelů z celé Evropy odhalila značnou nerov­nost mezi touhou po digitálním pokroku mezi spotřebiteli a jejich důvěrou v to, jak jsou jejich data využívána k vytváření takových služeb a lepší uživatelské zkušeností. Tato nedůvěra by mohla podkopat potenciál technologií zlepšovat evropskou ekonomiku a společnost.Nedůvěra k datům dosáhla bodu, kdy brání plnému využití poten­ci­á­lu technologií pro dobrou věc. Šedesát procent spotřebitelů se bojí nebo se jim nelíbí sdílení běžných osobních dat s cílem pomoci státu a firmám navrhovat chytřejší a ekologičtější infrastrukturu. A pouze 17 % respondentů je nadšených z vyhlídky na digitální stín města, ve kterém žijí, který by mohl zvýšit efektivitu fungování jejich okolí.

Digitální stín je definován jako virtuální replika založená na ne­pře­tr­ži­tě dodávaných datech ze senzorů v určitém místě, které sledují veličiny, jako je kvalita ovzduší, hustota dopravy, spo­tře­ba energie v budovách, objem produkovaného odpadu apod.

Joe Baguley„Dosáhli jsme rozhodujícího okamžiku v tom, jak technické inovace a digitální zkušenosti mohou pozitivně utvářet naše životy, ekonomiky, společnost a planetu. Existuje však nedostatečné povědomí o typu dat potřebných k realizaci tohoto pokroku a spotřebitelé cítí nedůvěru. Většina lidí chápe význam dat pouze v kontextu zpráv o případech narušení bezpečnosti – a ne všech těch úžasných věcí, které lze díky nim provádět v medicíně, autonomní silniční dopravě, mobilní zábavě, nakupování a sociální oblasti,“ říká Joe Baguley, viceprezident a technický ředitel společnosti VMware v regionu EMEA.

„V současné době je vnímaná cena za pokrok příliš vysoká – spotřebitelé ještě nejsou plně srozuměni se sdílením dat potřebných k uskutečnění změn. Mají-li to spotřebitelé přijmout, musí vědět, co se děje s jejich údaji – většina z nich pro ně není osobně identifikovatelná – a cítit jistotu, že se s nimi zachází bezpečně a citlivě,“ dodává Baguley.

Většina (58 %) lidí se stále více obává o bezpečnost své online digitální stopy, téměř tři čtvrtiny (72 %) mají obavy z role, kterou technologie hrají při šíření dezinformací, a 48 % je znepokojených, že je podniky a organizace sledují a zaznamenávají, co dělají na svých zařízeních. Mimoto má pouze 10 % spotřebitelů pocit, že podniky a státy dostatečně transparentně informují o tom, jaké technologie používají a jak je používají.

Většina respondentů průzkumu přitom stojí o digitální pokrok, přičemž 58 % věří, že technologie mohou přispět k digitálnímu pokroku jejich země. 68 % respondentů chce, aby investice do technologických inovací přispívaly k tomu, aby se svět stal lepším místem k životu. Dvě třetiny (66 %) evropských spotřebitelů ovšem nevědí, kdo má přístup k jejich osobním údajům a jak jsou používány. Téměř polovina (47 %) respondentů uvádí, že zavádění nových technologií, které posouvají hranice možného, může být nepříjemné či děsivé, avšak přesto věří, že jsou nezbytné pro zvyšování blahobytu občanů a společnosti jako celku.

„Podle Evropské komise by přínos plného využití dat mohl v EU do roku 2025 dosáhnout 550 miliard eur. Je na nás, kteří působíme v oboru, a na státu, abychom aktivně pomáhali spotřebitelům lépe si uvědomovat data a získat větší jistotu, a tím společně přispět k posílení digitálních ekonomik. Můžeme toho dosáhnout vytvářením řešení založených na individuální volbě a kontrole nad daty; inspirováním a vzděláváním, abychom pomohli zvyšovat technickou gramotnost populace, a budováním důvěry, že ti, kdo nakládají s citlivými údaji, jsou k tomu způsobilí. V posledních dvou letech došlo k zásadnímu pokroku směrem ke světu, který je skutečně primárně digitální. Nyní se musíme zastavit a zamyslet, abychom digitálním inovacím otevřeli nový horizont,“ uzavírá Joe Baguley.

Průzkum, který zadala společnost VMware, proběhl online. Zúčastnilo se jej 6214 spotřebitelů z 5 zemí – Velké Británie (2060), Francie (1124), Německa (1030), Itálie (1020) a Španělska (1021). Terénní výzkum provedla společnost YouGov mezi 31. lednem a 22. březnem 2022. Údaje jsou vážené a reprezentativní pro dospělou populaci cílových zemí (věk 18+).

 
  

- Inzerce -

Jak BI a controlling pomůže zlepšit výkon výrobní společnosti

Běžná praxe ve výrobním pod­ni­ku: Obchodní ředitel hodnotí výkonnost týmu, rentabilitu zákazníků a produktů. Výrobní ředitel hlídá efektivitu vytížení zdrojů a správnost kalkulací. Ředitel nákupu a logistiky sleduje zajištění materiálem a kvalitu dodavatelů. Finanční ředitel zajišťuje financování a analyzuje hospodářský výsledek.

  

- Inzerce -

Čtvrtá průmyslová evoluce

IT Systems 6/2022Brzy tomu bude už deset let, kdy se objevil pojem Průmysl 4.0, který evokoval, že digitální technologie přináší do průmyslu něco převratného, revolučního. Někdo proto může být zklamaný, že ve skutečnosti se žádná průmyslová revoluce nekoná. Ano, různé digitální technologie, jako je internet věcí, umělá inteligence a analýza tzv. velkých dat, jež jsou aplikované v továrnách, zvyšují efektivitu a výkonnost.