Infor
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Komunikace a sítě - 4. 6. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Na dotace v programu Vysokorychlostní internet je připraveno 1,5 miliardy korun

OP PIKAgentura pro podnikání a inovace (API) zahájila příjem žádostí o dotace v rámci nové výzvy programu podpory Vysokorychlostní internet, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). O dotace mohou žádat firmy z oblasti telekomunikací na modernizaci stávající sítě nebo zřízení nové umožňující vysokorychlostní přístup k internetu ve vybraných lokalitách na tzv. bílých místech v ČR.


Altair - konference

Výzvu vyhlásilo už 4. března 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK.Až nyní ovšem byl zahájen příjem žádostí, který potrvá do 5. srpna 2020. Pro žadatele je v této etapě programu podpory Vysokorychlostní internet připraveno 1,5 miliardy korun.

„Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury se službami vysokorychlostního internetu do lokalit, ve kterých to dosud není možné“, říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Dotace na vysokorychlostní internet mají zároveň pomoci všeobecnému rozvoji venkova, podpořit podnikání a zaměstnanost v daných regionech a vést ke zlepšení životních a ekonomických podmínek jeho obyvatel.“

Podrobné informace jsou dostupné na https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iv/

V rámci stejného programu podpory Vysokorychlostní internet, zaměřeného tentokrát na vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM), API zahájila také příjem žádostí o dotace ve Výzvě III., a to 15. května 2020. Příjem těchto žádostí potrvá do 16. dubna 2021. DTM budou sloužit pro jednotnou a systematickou správu dat o sítích pro elektronickou komunikaci a dalších infrastrukturních sítích v celé České republice, usnadní budování nových staveb a sníží náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Další podrobné informace jsou dostupné na https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iii-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju-dtm/


 
Helios
  

- Inzerce -

Pozvánka na webinář Infor pro potravinářské společnosti

Požadavky spotřebitelů na větší inovace a transparentnost produktů, stále se zvyšující tlaky na kvalitu a dodržování předpisů, těsnější marže, příležitosti pro nové prodejní kanály a dynamická pracovní síla, to jsou jen některé z faktorů, které posouvají dynamiku trhu až do bodu, kdy výrobci potravin a nápojů musí přijmout nový přístup ke svému podnikání.

  

- Inzerce -

COMES WMS – řešení pro flexibilní řízení interní logistiky

Mo­dul COMES WMS za­jiš­ťu­je fle­xi­bil­ní sys­tém ří­ze­ní in­ter­ní lo­gis­ti­ky to­vár­ny s přá­tels­kým a in­te­rak­tiv­ním ov­lá­dá­ním. COMES WMS efek­tiv­ně op­ti­ma­li­zu­je skla­do­vé pro­ce­sy a sni­žu­je lo­gis­tic­ké ná­kla­dy. COMES WMS mo­hou uži­va­te­lé pro­vo­zo­vat s ja­kým­ko­liv in­for­mač­ním sys­té­mem tří­dy ERP a MES, ne­bo i sa­mos­tat­ně.