System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 1. 4. 2021 - Zdeněk Gric

Iniciativa Daruju Krev spouští na Světový den zdraví novou aplikaci pro dárce

K příležitosti Světového dne zdraví (7. 4.) spustí iniciativa Daruju Krev novou verzi mobilní aplikace, s jejímž vývojem začal loni student David Stančík. Nová verze má zpříjemnit proces darování krve a motivovat stávající i nové dárce. Podle dat Českého červeného kříže a Světové zdravotnické organizace totiž nyní více než sto tisíc dobrovolníků darujících krev v Česku chybí a celkový počet dárců navíc může každoročně klesat.Aplikace, jejíž testovací verze je ke stažení od ledna tohoto roku, nabídne na interaktivní mapě přehled všech transfuzních stanic v Česku, žebříček darovacích aktivit přátel, ucelené informace i rady, jak se na darování krve lépe připravit. Vlastníci aplikace tak budou mít nad celým procesem darování lepší přehled a s každou novou návštěvou odběrové stanice také příležitost sbírat digitální a později reálné odměny jako doplněk k oceněním Českého červeného kříže. Aplikace bude zdarma dostupná pro iOS i Android.

Od soutěže k aktivnímu řešení problematiky nedostatku dárců

S projektem Daruju Krev vyhrál v lednu minulého roku tehdy devatenáctiletý rodák z Přerova David Stančík celorepublikové finále soutěže Soutěž & Podnikej pro nejnadanější podnikatelské nápady středoškoláků. Projektem chtěl motivovat mladé lidi a pomáhat nemocnicím s nedostatkem pravidelných dárců krve. Původně podnikatelský nápad přetvořil v osvětovou iniciativu, která dnes čítá desetičlenný tým dobrovolníků a snaží se aktivně řešit problematiku nedostačujícího počtu dárců v Česku. „Naše iniciativa se rozrostla a postupně se k nám přidávají další lidé. Na našich sociálních sítích a webu pravidelně informujeme o zajímavostech z darování, zveřejňujeme příběhy dárců a motivujeme ostatní lidi k zapojení se do darování krve. Připravujeme také přednášky pro střední školy a firmy,” popisuje Stančík aktivity Daruju Krev a doplňuje: „Naší vizí je získat sto tisíc nových dárců v Česku do pěti let a zajistit každoročně takový počet prvodárců, aby se v Česku celkový počet dárců nesnižoval, ale aby naopak rostl.“

Motivační aplikace bude novinky nabízet neustále

S motivací dárců a prvodárců má pomoci i nová verze aplikace. „Aplikaci neustále vylepšujeme. To s sebou nese i vysoké finanční náklady. Hledáme sponzory, které by myšlenka propagace dárcovství nadchla a kteří by nám pomohli dostat naše poselství k co nejvíce lidem v Česku a třeba i dál do zahraničí,” přibližuje Stančík. Přestože již nyní mají dárci v aplikaci přístup k širokému přehledu o darování a možnost získávat různé motivační odměny, bude se prý za chodu zdokonalovat neustále. „V budoucnu by měl být k dispozici ukazatel aktuálního stavu krve v jednotlivých transfuzních stanicích, dárce by tak v aplikaci viděl takzvané barometry krve jeho darovacího centra. Vylepšení se jistě dočká i žebříček přátel a vzniknout by měl i feed na sdílení zážitků z darování nebo funkcionality pro zapojené firemní partnery,“ popisuje vizi budoucí podoby aplikace Stančík. Funkcionality, jako jsou notifikace dárců podle krevní skupiny, objednávkový systém či přehledné statistiky, jsou již dnes připraveny i pro partnerské nemocnice. Nyní iniciativa hledá první nemocnice pro pilotní projekt.

Nejen dobrý pocit z darování

Kromě dobrého pocitu z podílení se na záchraně lidských životů připomíná Stančík i další příjemné benefity plynoucí z hodiny strávené na transfuzní stanici. „Výhod je více. Dárce získá pravidelný přehled o svém zdravotním stavu, vyznamenání od Českého červeného kříže či vitamíny a další benefity od zdravotní pojišťovny. Za každý odběr, který mimochodem znamená pracovní volno s náhradou mzdy v den odběru, lze také snížit základ daně z příjmu o tři tisíce korun,“ dodává k samotnému darování Stančík.


 
  

- Inzerce -

Společnost R-built rozšiřuje Vision ERP o projekty a plánuje s ním vyrazit do terénu

Společnost R-built, s. r. o., působí na trhu od roku 2001. Hlavním oborem činnosti je výstavba, opravy a rekonstrukce podzemních a vrchních vedení NN, VN a VVN pro energetické skupiny ČEZ a E.ON.

  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

Helios
- inzerce -