facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 11. 4. 2016

Dotace na vývoj ICT (1. díl): Získejte finance pro vaše podnikání

MIDA ConsultingVývoj nových ICT řešení a ICT nástrojů je v dnešní době zásadní, ovšem finančně velice náročný proces. Proč tedy nezažádat o finanční podporu z fondů EU, a získat tak významnou konkurenční výhodu a rozjet svůj vývoj naplno? Nové dotační období 2014 – 2020 je v plném proudu a nabízí řadu zajímavých možností pro spolufinancování osobních nákladů na vývojáře, nájmu, majetku potřebného k vývoji i podporu na zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců.Vývoj ICT je hojně podporován programem ICT a sdílené služby, který je zastřešený agenturou CzechInvest. Žádat o dotaci z tohoto programu je možné v případě, že se zabýváte aktivitami tvorby nových, či výrazného rozšíření stávajících IS/ICT řešení – tedy v případě tvorby moderních digitálních služeb, aplikací a firmware.

Finanční prostředky jsou poskytovány na část proplacených osobních výdajů za vývojáře, na část nájmu prostor, ve kterých probíhají vývojové aktivity a dále na hardware, software a ostatní výdaje souvisejících s vývojem. Položka ostatní výdaje přitom představuje výdaje např. na odbornou literaturu, poplatky za přístupy ke cloudovým službám či poplatky za přístupy do databází nutných pro vývojové aktivity.

Finanční podporu na vývojové aktivity je možné čerpat až po dobu 36 měsíců, přičemž se souhrnná částka dotace na výše uvedené aktivity musí pohybovat v rozmezí 1 mil. Kč až 200 mil. Kč. O dotaci můžou žádat podniky všech velikostí se sídlem v ČR, mimo Hlavního města Prahy. Evropská unie proplácí pouze určité procento z vývojových výdajů – výše podpory je odvislá od velikosti podniku. Malým podnikům je poskytována finanční podpora až do výše 45 % z vývojových výdajů, středním podnikům až do výše 35 % a pro velké podniky tvoří finanční podpora 25 %.

Jak zažádat o dotaci?

Při žádosti o dotaci je vhodné vždy vycházet ze zásad projektového řízení. O dotaci se vždy žádá na „dotační projekt“ = tedy na v čase ucelenou aktivitu (nebo soubor aktivit), která má stanovené jasné cíle, kterých má být ve stanoveném čase dosaženo. V první fázi je zapotřebí seznámit se se všemi dotačními podmínkami a definovat projektový záměr. V druhé fázi je zapotřebí sestavit projektovou žádost, která se běžně skládá ze Studie proveditelnosti a dalších povinných příloh. Pak již stačí žádost podat přes elektronický systém. Prostředí veřejné podpory je bohužel stále složité a byrokratické, proto je možné se (v případě potřeby) obrátit na zkušenou poradenskou společnost, která Vám s přípravou projektu, jeho řízením i ukončováním pomůže.

Podmínky související s dotací

Při obdržení dotace je zapotřebí dodržovat určité podmínky, a to jak v průběhu realizace projektu, tak po jeho ukončení. V průběhu realizace projektu je zapotřebí např. zaměstnat určitý počet nových vývojových pracovníků, nakoupit nový hmotný, nehmotný či ostatní majetek nutný pro zabezpečení aktivit projektu, vést oddělené analytické účetnictví k výdajům projektu nebo pravidelně informovat poskytovatele dotace o stavu projektu. Po ukončení projektu je nutné např. alespoň 3 roky (v případě malých a středních podniků) nebo 5 let (v případě velkého podniku) zachovat pořízený majetek a nově vytvořená pracovní místa a po dobu 10ti let archivovat veškerou dokumentaci k projektu.

Dotace na vzdělávání zaměstnanců

Kromě čerpání podpory na mzdy, nájemné a majetek je možné žádat také finanční podporu na odborné školení zaměstnanců. Ta bude poskytována krajskými Úřady práce, prostřednictvím programu POVEZ. V rámci této aktivity bude možné žádat o úhradu části ceny školení (platu lektora) a dále o částečnou refundaci mezd a pojistného za zaměstnance, kteří se školení účastnili.

Závěrečná rada

Alfou a omegou pro úspěšné získání dotace je pečlivě připravený podnikatelský záměr. V případě, že o žádosti o dotaci uvažujete, přípravu projektu nepodceňujte – šanci pro přidělení podpory mají pouze kvalitně připravené podnikatelské záměry. Začněte tedy s přípravou již teď – příjmy žádostí o dotaci z programu ICT a sdílené služby budou otevřeny od září letošního roku; příjem žádostí o dotaci na vzdělávání se předpokládá od poloviny roku 2016.

Mgr. Michaela Zítková, MIDA Consulting s.r.o. Mgr. Michaela Zítková
Autorka článku působí jako senior projektová manažerka ve společnosti MIDA Consulting s.r.o., která poskytuje široké služby v oblasti dotačního poradenství.


 
  

- Inzerce -

ERP pro digitalizaci projektově orientovaných společností

Projektově orientované společnosti se často musí potýkat s těžko předvídatelnými změnami. Ať už to jsou změny v dodávkách materiálu, poptávce nebo reakce na vydaná opatření a regulace. Změna však nemusí nutně znamenat ztrátu, zpomalení dodávky nebo nemožnost vyjít zákazníkům vstříc. Změnu můžete vnímat i jako příležitost a věřte, že digitalizace je jedním ze základních předpokladů úspěšného využití příležitostí, které trh nabízí.

  

- Inzerce -

GFI Unlimited Network Security

Vícevrstvé zabezpečení sítě


Jsou dvě oblasti, které letos budou pro obchodní kontinuitu malých a středních firem (SMB) kriticky důležité: bezpečnost firemních sítí a elektronické pošty. Podle odhadů společnosti GFI Software přibližně 66 % SMB firem dnes čelí kybernetickým útokům a mnoho z nich tento souboj prohrává, protože mylně předpokládají zájem útočníků o větší společnosti.

Helios
- inzerce -