System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 16. 3. 2021 - Zdeněk Gric

Devoteam zahajuje spolupráci s Czechitas

V rámci partnerství se zapojuje do Digitální akademie: Testování v Ostravě

Ostravská pobočka společnosti Devoteam navázala úzkou spolupráci s organizací Czechitas, která vzdělává ženy a děti v informačních technologiích. Partnerství má dvě roviny. Devoteam poskytuje Czechitas finance i lektory. Účastnice se mohou těšit na odborné konzultace Jakuba Luptovce, vedoucího konzultanta Devoteamu a jednoho z mentorů Digitální akademie. Jakub bude provázet mentorským programem, pomáhat se zpracováním závěrečných projektů či při výuce v roli kouče. V rámci své expertizy také představí cloudovou platformu ServiceNow a její funkcionality.„Jako pobočka se momentálně snažíme uspokojit požadavky našich zákazníků v oblasti jejich cloudových řešení, a proto je pro nás partnerství s organizací Czechitas velmi důležité, a to nejen kvůli budoucí spolupráci s absolventkami, ale také proto, že jako firma přispíváme k lepšímu uplatnění žen na pracovním trhu,“ uvádí Jakub Hýl, vedoucí ostravské pobočky Devoteamu.

Celá iniciativa je tak ve vzájemném souladu s vizí české centrály francouzské společnosti Devoteam, která se cestou lokálního projektového partnerství rozhodla podpořit tříměsíční intenzivní vzdělávací kurz Digitální akademie: Testování. V současné době se vedení expandující pobočky zaměřuje na akceleraci digitálního trhu a intenzivně nabírá nové zaměstnance v Moravskoslezském kraji.

„Věřím, že firma Devoteam inspiruje naše účastnice k tomu, aby se nebály vstoupit do světa IT. V rámci Digitální akademie naše studentky absolvují i online exkurzi do kanceláří této společnosti. Do Devoteamu nastoupila začátkem roku jedna z našich absolventek a tak doufáme, že k ní další přibudou,“ uzavírá Mária Falterová, vedoucí ostravské pobočky Czechitas.


 
  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

  

- Inzerce -

Společnost R-built rozšiřuje Vision ERP o projekty a plánuje s ním vyrazit do terénu

Společnost R-built, s. r. o., působí na trhu od roku 2001. Hlavním oborem činnosti je výstavba, opravy a rekonstrukce podzemních a vrchních vedení NN, VN a VVN pro energetické skupiny ČEZ a E.ON.

Helios
- inzerce -