eWay System
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 4. 8. 2020

Deloitte ČR je novým členem Open-source Aliance

open sourceSpolečnost Deloitte Česká republika je novým členem spolku Open-source Aliance, který vznikl s ambicí sdružovat firmy a experty z oblasti ICT a vytvářet podmínky pro využití open-source řešení zejména v oblasti veřejné správy. Renomovaná mezinárodní poradenská firma by měla pomoci především s řešením legislativních otázek v rámci open source projektů.„Očekávám od ní pomoc především v oblasti consultingu a metodiky, jak nasazovat open-source ve veřejné správě v souladu s platnou legislativou, dále posuzování možností získávání dotací na open-source projekty a také v oblasti bezpečnosti právě z pohledu consultingu a metodiky,“ říká Pavel Dovhomilja, předseda představenstva Open-source Aliance.

„Deloitte se dlouhodobě věnuje oblasti open-source, primárně v soukromé sféře. Vítáme, že se tohoto trendu ujala i státní správa a samospráva v České republice. Příprava legislativy, metodiky, technické infrastruktury, jako i spolupráce s mezinárodními sdruženími, to vše jsou důležité kroky na cestě k úspěšnému prosazení open-source ve veřejné správě Česka,“ dodává Pavel Šiška, vedoucí partner oddělení Consultingu Deloitte.

Na červnové valné hromadě Open-source Aliance byly zřízeno pět výborů, které budou mít definované jasné cíle. Zřízen byl Výbor pro legislativu, Výbor pro bezpečnost, Výbor technologicko-procesní, Výbor pro e-Government a architekturu a Výbor pro digitalizaci ve zdravotnictví. Zástupci Deloitte se ihned zapojili do čtyř z nich. „Jedna část je jak metodicky open-source vyrobit, pak ho poskytnout atd. A další část je legislativní. A právě legislativní výbor by měl najít odpovědi na všechny dotazy z pohledu  autorského práva. Chtěli bychom vydat metodický pokyn, jak s open-source pracovat,“ doplňuje Pavel Dovhomilja k zapojení zástupců firmy Deloitte do legislativního výboru.


 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.