facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 25. 11. 2020 - Zdeněk Gric

Cisco představilo videokonferenční řešení speciálně určené pro potřeby veřejné správy

V době koronavirové pandemie se ukázalo, jak klíčovou roli mají technologie nejen pro fungování firemní sféry, ale také veřejného života a demokracie. Veřejná správa na všech úrovních se snaží reagovat a adaptovat na současnou situaci přechodem na práci a poskytování služeb na dálku. Cisco proto přichází s řešením Webex Legislate, které je šité na míru potřebám veřejné správy a vzdálené fungování jim ulehčí.Webex Legislate umožňuje bezpečný výkon funkcí veřejné správy, včetně hlasování, avšak ve virtuálním prostředí. Je použitelné na různých platformách a sjednocuje nesourodý soubor dříve užívaných nástrojů. Zvyšuje tak efektivitu, snižuje cestovní náklady a zprostředkovává bezpečný kontakt s veřejností v době mimořádných opatření.

Podle výzkumu společnosti Cisco více než 50 % pracovníků veřejné správy očekává, že bude pracovat distančně osm nebo více dní v měsíci. Organizace veřejné správy potřebují zajistit bezproblémovou komunikaci a spolupráci svých plně distančně nebo smíšeně pracujících rozhodovacích orgánů a umožnit jim bezpečně zasedat při dodržení jednacího řádu i zvyklostí. Webex Legislate je nové specializované cloudové řešení, které rozšiřuje bezpečnostní schopnosti systému Webex. Splňuje zvláštní požadavky legislativních orgánů a nabízí uživatelskou zkušenost srovnatelnou s fyzickou účastí na jednání. Zastupitelé totiž získávají stejné možnosti jako na půdě parlamentu či jiného voleného sboru. Mohou se účastnit zasedání a zároveň zůstávat blízko občanům, které zastupují. Nové řešení pomáhá:

 • Zastupitelům – poskytuje již známé integrované videokonferenční funkcionality s novým ovládacím panelem obsahujícím veškeré funkce pro účast na zasedáních, v debatách a při hlasování. Například:
  • Umožňuje zákonodárným orgánům diskutovat a hlasovat o návrzích v souladu s jednacím řádem pomocí přizpůsobitelných funkcí.
  • Poskytuje vedlejší místnosti pro jednání v klubech a výborech. Tyto místnosti mohou být dočasné nebo trvalé.
  • Nabízí simultánní tlumočení a titulky, které umožňují vést jednání ve více jazycích.
 • Předsedajícím – umožňuje plné přizpůsobení jednacímu řádu, procedurám a rolím každého orgánu. To znamená, že mohou být přidělena příslušná oprávnění předsedům výborů, řečníkům, členům sboru, zaměstnancům, občanům, tisku a dalším. Nabízí také funkci časomíry, odstupňované možnosti vypínání mikrofonů a další funkce pro snazší řízení schůze.

Řešení Webex Legislate je připravené na využití ve veřejné správě i zvýšenou úrovní zabezpečení:

 • Jednotné přihlašování s vícefaktorovým ověřováním 
 • Vizuální a verbální ověření identity účastníků před povolením přístupu do předsálí 
 • Dohled nad všemi procedurami včetně hlasování 
 • Anonymní nebo přizpůsobitelné hlasování s podrobnými statistikami podle stran a hlasujících

Řešení Webex Legislate bylo financováno a vyvinuto v rámci programu společnosti Cisco pro spolupráci s veřejným sektorem (Country Digital Acceleration) ve spolupráci s irským systémovým integrátorem Davra, partnerem společnosti Cisco. Program Cisco CDA funguje ve 37 zemích a vytváří ve spolupráci s národními a místními orgány veřejné správy udržitelná digitální řešení zaměřená na skutečné společenské problémy. Program CDA nabízí partnerům jedinečnou příležitost podílet se na vývoji a inovacích technických řešení, která vychází z národních programů digitalizace zemí celého světa. Webex Legislate je příkladem toho, jak mohou partneři využívat vývojové nástroje Webex k tvorbě vlastních aplikací jako nadstavby systému Webex a přispívat tak k urychlení přechodu na cloud u svých zákazníků.


 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

  

- Inzerce -

Nejlepší doporučení

eWay CRMKdyž IT fir­ma po­u­ží­vá pro­dukt ji­né IT fir­my, mu­sí z to­ho být win win si­tu­a­ce. Ji­nak do­da­va­te­li hro­zí pro­fe­si­o­nál­ní zos­tu­ze­ní. Ad­vent s. r. o. při­pra­vu­je a vy­ví­jí do­cház­ko­vé a stra­vo­va­cí sys­té­my již 25 let. Je­jich klí­čo­vý pro­dukt se stal jed­ním z nej­roz­ší­ře­něj­ších ře­še­ní na čes­kém tr­hu. U zro­du fir­my stá­li 3 li­dé, dnes tým čí­tá 20 vý­vo­já­řů a ob­chod­ní­ků. CRM sys­tém byl pro ně ne­vy­hnu­tel­nos­tí a od ro­ku 2013 až 16 za­měst­nan­ců den­ně pra­cu­je s ry­ze čes­kým pro­duk­tem eWay-CRM, kte­rý je in­teg­ro­ván s Out­lookem.