facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Čas na multicloud v ČR

Platforma nové generace přináší výhody hybridních cloudových prostředí bez dětských nemocí

DellBez ohledu na to, zda multicloud vznikl zcela záměrně nebo jako důsledek živelného přechodu na cloudové technologie, postupně vykrystalizoval jako optimální model, který spojuje výhody veřejného a privátního cloudu a zároveň eliminuje jejich hlavní nedostatky.


Maximální efektivity však lze dosáhnout jedině při konzistentním řízení provozu a jednotné správě aplikací ve všech typech prostředí.

Cloud computing se za uplynulých deset let stal nedílnou součástí obchodní strategie a IT architektury podniků všech typů a zaměření. Pomáhá zavádět nové obchodní modely, získávat cenné poznatky z velkých objemů dat, provozovat náročné pracovní zátěže, poskytovat nové produkty a služby ve velkém rozsahu a získávat konkurenční výhodu. Zavádění cloudu ale zároveň přineslo nové problémy. Podle studie renomované výzkumné společnosti IDC považují podniky za největší problémy u veřejného cloudu otázky bezpečnosti, výkon aplikací a náklady a účtování. U privátního cloudu sice odpadá problém bezpečnosti a výkonu, ale přidávají se vysoké pořizovací náklady, omezená dostupnost služeb na vyšších vrstvách a nemožnost rychlého škálování.

Jak veřejné, tak privátní cloudové platformy podnikům poskytují základní přednosti cloudu – efektivitu a agilitu při využití prostředků k provozování pracovních zátěží. Jejich výhody se navíc vzájemně doplňují. Týká se to zejména aspektů, které zákazníci v průzkumu uvedli jako nejdůležitější, tedy zajištění bezpečnosti a compliance, snadné škálovatelnosti a optimalizace investičních a provozních nákladů volbou nejvhodnějšího prostředí pro dané potřeby. Předvídatelné, datově intenzivní operace mohou probíhat lokálně na infrastruktuře pořízené s vyššími vstupními náklady, ale s levnějším dlouhodobým provozem, zatímco veřejný cloud slouží k vyrovnávání výkyvů zátěže a okamžitému navyšování kapacit bez nutných vstupních nákladů.

Komplementárnost základních výhod a nevýhod obou typů cloudu vede ke vzniku hybridních a multicloudových prostředí zahrnujících veřejné cloudy různých poskytovatelů a privátní cloudy s různými parametry běžící v lokálním prostředí, kolokačních centrech nebo v edge lokalitách. Vzniká tak IT prostředí, které do maximální míry splňuje nároky dnešních podniků.

Dokládají to i výsledky uvedeného průzkumu. Většina zákazníků po zavedení hybridního prostředí zaznamenala zlepšení v oblasti bezpečnosti a rizik oproti provozu výhradně ve veřejném cloudu, a to v průměru o 13 %. Většina také zmiňuje pokles ročních provozních nákladů (průměrně o 11 %) a zároveň zvýšení flexibility, zrychlení reakce a zkrácení doby nutné k uvádění novinek na trh (o 15 nebo více %).

Hybridní cloudová platforma nové generace: konzistentnost, centralizace, automatizace

Hybridní cloudové prostředí sice dokáže eliminovat kompromisy a nabídnout optimální řešení, jeho vybudování a řízení s sebou také nese řadu možných problémů. Užívání různých nástrojů pro správu veřejného a privátního cloudu vede k fragmentaci podnikového IT prostředí, kde chybí provázanost a celkový přehled. To má dopad na řadu dalších oblastí – migraci aplikací a dat, vývojové metodiky a dovednosti, každodenní řízení provozu a zajištění compliance.

Tyto a další nedostatky odstraňuje nová generace hybridních cloudových platforem, které umožňují vytvořit konzistentní hybridní cloud a sjednotit veřejné a privátní cloudové prostředky pod jedno centrální řízení. Řešení Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud na hyperkonvergované infrastruktuře Dell EMC VxRail výrazně zjednodušuje budování hybridního cloudu. Díky úplné integraci s hybridní cloudovou platformou VMware Cloud Foundation představuje nejjednodušší cestu ke konzistentně řízenému a automatizovanému hybridnímu prostředí nejen v malých a středních podnicích.

Hyperkonvergovaná infrastruktura od Dell EMC nejen optimalizuje výkon, ale také snižuje nároky na prostor v datovém centru, spotřebu energie a údržbu, a tedy provozní náklady. Výrazně také zjednodušuje a zefektivňuje správu IT, protože poskytuje úplný přehled o veškerém dění v síti.

Namísto neustálého přizpůsobování změnám na straně dodavatelů, obměn pracovníků IT nebo přechodů k novým poskytovatelům cloudových služeb může konzistentní hybridní přístup s využitím moderních virtualizačních technologií pomoci vybudovat flexibilní, stabilní a dlouhodobě udržitelnou multicloudovou platformu.

Zdroj: The Power of the Hybrid Cloud Strategy: Addressing the Breadth of Enterprise Workload Requirements, IDC, květen 2019

Leoš Vondrák Leoš Vondrák
Autor článku působí na pozici ISG Technology Consulting Manager ve společnosti Dell Technologies.