System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 1. 3. 2021 - Zdeněk Gric

Billigence posiluje strategické vedení v Evropě

Do vedení společnosti Billigence vstupuje Michal Lichter, který se od března 2021 stává výkonným ředitelem české pobočky. Dosavadní šéf Tomáš Frnka se nyní bude plně věnovat strategickému řízení poboček v Německu a Británii a rozvoji trhů na celoevropské úrovni. Michal Lichter bude ve své nové roli zodpovědný za operativní i strategické řízení Billigence v České republice a na Slovensku. V jeho kompetenci bude též rozvoj obchodních vztahů a partnerské spolupráce, vedení týmu konzultantů, Delivery Management i řízení finanční výkonnosti podniku jako takového.Michal má více než 7 let praxe v consultingu a projektovém řízení v oblasti Business Intelligence. Během své 4leté kariéry v Billigence vedl desítky projektů pro klienty v Evropě, Austrálii, Ghaně, USA i na dalších trzích. Jeho specializací jsou především projekty v oblasti Data Governance, které řídil z hlediska strategie, koncepce i technologické implementace.

Michal vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Své znalosti a zkušenosti průběžně získával i díky absolvování celé řady zahraničních odborných stáží, disponuje také množstvím profesních i manažerských certifikací. Tématu vzdělávání v oblasti datové analytiky se věnuje i v rámci svých dobrovolnických aktivit.

Cílem Billigence je poskytovat pokročilé služby a řešení v oblasti datové analytiky, Data Governance či cloudu stávajícím klientům se zaměřením především na telekomunikace, finanční sektor a retail, a nadále rozšiřovat působnost v dalších odvětvích i na nových trzích, s vizí rozvíjet datovou gramotnost a pomáhat firmám budovat model řízení a realizace klíčových obchodních rozhodnutí na základě dat.


 
  

- Inzerce -

Společnost R-built rozšiřuje Vision ERP o projekty a plánuje s ním vyrazit do terénu

Společnost R-built, s. r. o., působí na trhu od roku 2001. Hlavním oborem činnosti je výstavba, opravy a rekonstrukce podzemních a vrchních vedení NN, VN a VVN pro energetické skupiny ČEZ a E.ON.

  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

Helios
- inzerce -