Acronis
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Komunikace a sítě - 17. 7. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

První privátní kampusová mobilní síť v České republice

T-MobileSpolečnost T-Mobile a VŠB – Technická univerzita Ostrava dokončily výstavbu první privátní kampusové sítě v ČR. T-Mobile spustil kampusovou síť a její funkční infrastrukturu, která je v současné době provozována na kmitočtech pro 4G, předal do rukou VŠB-TUO k provozování. První kampusová síť v ČR tak už pokrývá porubský areálu VŠB-TUO, který rozlohou patří k největším univerzitním kampusům ve střední Evropě. Následovat bude vývoj aplikací, které využijí novou síť v průmyslu, a rovněž zprovoznění 5G technologií, na které je síť připravena.Univerzita již zažádala o přidělení testovacích frekvencí pro 5G. Do konce roku tak studenti, výzkumní pracovníci, akademici a zájemci z řad firem budou moci poprvé vyzkoušet fungování skutečné průmyslové kampusové 5G sítě podporující technologie Průmyslu 4.0 a nové aplikace s nízkou latencí a vysokou přenosovou rychlostí.

Výstavbu sítě zahájili oba partneři v prosinci loňského roku, přičemž avizovali její spuštění v první polovině roku 2020. „Dokončení a spuštění první privátní kampusové sítě v České republice proběhlo navzdory koronavirové pandemii a uzavření běžného provozu v areálu VŠB – TUO podle plánu. Díky skvělé kooperaci s univerzitou a klíčovému dodavateli, společnosti Ericsson, jsme předali dokončenou kampusovou síť v termínu“ řekl Juraj Bóna, výkonný ředitel T-Mobile pro Českou republiku, a dodal, že: „Síť jsme připraveni přepnout do 5G režimu okamžitě, jakmile Český telekomunikační úřad potvrdí přidělení testovacích frekvencí.“

Kampusová síť (Private Campus Network)

Kampusové sítě umožní podnikům využívat moderní digitální komunikační technologie podporující LTE, 5G i IoT, pro jejich pracovní, výrobní a provozní účely. Privátní kampus má pak klíčový význam především ve spojení s technologií 5G sítí. Přínosem 5G technologie ve spojení s privátní kampusovou sítí je digitalizace jak ve výrobních odvětvích, tak v dalších oblastech jako jsou logistika, obchod nebo zdravotnictví. Sítě páté generace jsou navrhovány jako bezpečné proti odposlechům a dalším rizikům zneužití. Fungují v licencovaném pásmu, mají tedy jasná pravidla, která sítě chrání proti rušení. Jsou schopné obsloužit provoz s velmi velkou hustotou koncových zařízení.

Kampusová síť pokrývá část areálu VŠB-TUO včetně několika budov, vnitřních prostor chytré továrny a objektu 3D tisku plastů a kovů. Zde bude sloužit pro komunikaci robotů, autonomních vozítek a dalších strojů podílejících se na plně automatizované výrobě. V úzké spolupráci univerzity s T-Mobile bude v porubském areálu následovat experimentální vývoj jednotlivých případů užití 5G technologie a Internetu věcí v Průmyslu 4.0. Univerzita očekává, že do konce roku se podaří uzavřít spolupráce s konkrétními zadavateli z řad firem a testovat reálné scénáře.

VŠB-TUO už proto dokončuje výstavbu objektu s provozem Smart Factory - digitalizované výroby s prvky robotiky, autonomní přepravy a aplikacemi elementů Průmyslu 4.0. Další částí testbedu je například Home Care s byty pro sledování potřeb svých obyvatel, vývoj IoT prostředků a technologií z oblasti biomedicínského inženýrství, vymezený koridor pro provoz autonomních vozidel nebo centrum 3D tisku.


 
Inzerce
  

- Inzerce -

PLANTOUR Mobile

DIGITECHKaždý z nás se již setkal s kurýrem, který nám doručoval balíček. Ale řekněme si, kdo z nás věnoval pozornost malému přístroji, který má kurýr při ruce? Proč ho sebou má a k čemu ho používá?

  

- Inzerce -

Pozvánka na virtuální konferenci Acronis Cyber Protection Roadshow 2020

AcronisSvět ky­ber­ne­tic­kých hro­zeb se v pos­led­ních le­tech dra­ma­tic­ky změ­nil a zej­mé­na v pos­led­ních šes­ti mě­sí­cích. Tra­dič­ní sa­mot­ný an­ti­vi­rus a sa­mot­né zá­lo­ho­vá­ní již nej­sou schop­ny och­rá­nit pro­ti mo­der­ním hroz­bám. Or­ga­ni­za­ce, kte­ré mo­der­ni­zu­jí své eko­sys­té­my in­teg­ro­va­ný­mi bez­peč­nost­ní­mi nás­tro­ji ne­zís­ká­va­jí jen vyš­ší úro­veň za­bez­pe­če­ní, ale ta­ké niž­ší nák­la­dy a vyš­ší pro­duk­ti­vi­tu.