System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 6. 4. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Onlio se rozděluje do dvou společností se zaměřením na Atlassian a DMS eDoCat

Společnost Onlio se rozděluje na dvě společnosti s rozdílným zaměřením. Z divize Atlassian Professional Services vzniká samostatná společnost pod názvem Onlio APS, zatímco původní Onlio se bude naplno věnovat DMS řešení eDoCat a má v plánu expanzi do zahraničí i rozvoj spolupráce s akademickou sférou.Už od svého počátku se firma Onlio zaměřovala na systémy pro projektové řízení a postupem času se stala na tuzemském trhu lídrem pro řešení Atlassian. Na trhu ale byl v době vzniku společnosti také velký prostor v oblasti řešení pro zpracování dokumentů. Vývojáři Onlio proto přišli s DMS systémem eDoCat na platformě Alfresco CE. Systém eDoCat se tak stal dalším stěžejním produktem a do jeho vývoje a provozu se postupně zapojily více než dvě třetiny zaměstnanců.

Aby oba projekty získaly neomezený prostor pro rozvoj, rozhodlo se vedení společnosti Onlio vytvořit z divize APS (Atlassian Professional Services) samostatnou společnost pod názvem Onlio APS. Nová společnost Onlio APS vznikne takzvaným odštěpením části společnosti. Bude tak zajištěna veškerá právní kontinuita či zachování platnosti smluv. Pro současné klienty tedy nevyvstane žádná administrativní zátěž. Přidanou hodnotou rozdělení týmů do samostatných společností je jasnější a přímější profilace obou firem, která přispěje ke zlepšení v oblasti marketingové komunikace s novými i stávajícími zákazníky.

Před týmem Onlio APS nyní stojí zásadní výzva v podobě ukončení platformy Server ze strany výrobce Atlassian a přechod mnoha firem na cloudové řešení. Díky ukončení platformy Server ze strany výrobce Atlassian se velká část Enterprise zákazníků využívajících toto řešení vydá cestou clusterovaných řešení Atlassian DataCenter, včetně podpory integrace do dalších systémů zákazníka. „Pro značnou část klientů může být DataCenter vhodnější. Proto budujeme tým specializující se na tento druh řešení a nabídneme těmto náročným klientům nejen špičkový konzultační servis, ale také pomoc s výběrem vhodných licencí s ohledem na výkon a cenu řešení,“ dodává Pavel Nykl, obchodní ředitel Onlio.

Pavel Nykl
Pavel Nykl

Nová příležitost rozdělením společnosti vzniká rovněž pro tým DMS systému eDoCat, který se bude soustředit na rozvoj robotického zpracování a využití AI. Dále se plánuje věnovat zahraniční expanzi či spolupráci s akademickou sférou. „Zahájili jsme například spolupráci s univerzitou Hradec Králové na rozvoji robotického zpracovávání dokumentů. Již dnes máme první verze robotů v našem systému integrované. Do dvou či tří let bude eDoCat obsahovat značně pokročilé strojové učení a umělou inteligenci,“ dodává Pavel Nykl.


 
  

- Inzerce -

Společnost R-built rozšiřuje Vision ERP o projekty a plánuje s ním vyrazit do terénu

Společnost R-built, s. r. o., působí na trhu od roku 2001. Hlavním oborem činnosti je výstavba, opravy a rekonstrukce podzemních a vrchních vedení NN, VN a VVN pro energetické skupiny ČEZ a E.ON.

  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

Helios
- inzerce -