eWay
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT společnost - 22. 9. 2020 - Zdeněk Gric

Nová iniciativa pro lepší zdraví v kybernetickém prostoru

Společnost ZEBRA SYSTEMS, distributor IT s přidanou hodnotou a dodavatel řešení Acronis v České republice a na Slovensku, oznámila iniciativu Buď Cyber Fit! zaměřenou na zvýšení povědomí ohledně rizik v kybernetickém světě. Iniciativa je reakcí na situaci, kdy málokdo vědomě zanedbává péči o své zdraví ve skutečném světě, avšak podceňuje rizika ve světě digitálním, která mohou mít stejně závažné důsledky na jeho osobní i pracovní život.„Automaticky používáme bezpečnostní pásy v autech, cyklistickou helmu na kole, bezpečnostní zařízení ve svém domě či bytě, stojíme na červenou atd., ale ve virtuálním světě se většina lidí takto nezabezpečuje vůbec nebo jen minimálně,“ říká Zdeněk Bínek, ředitel společnosti ZEBRA SYSTEMS. „Přitom s tím, jak stále více životních záležitostí přesouváme do digitálního prostoru, se ztráty z kybernetických incidentů postupně blíží ztrátám způsobeným „tradičními“ metodami či nehodami v reálném světě.“

Na stránce iniciativy Buď Cyber Fit se zájemci z řad jednotlivců ale i firem mohou dozvědět více o aktuálních rizicích v kybernetickém prostoru. Na stránce je rovněž jednoduchý formulář, který respondentovi po vyplnění sdělí, jaké je jeho „Cyber Fit“ skóre, a možnost případně kontaktovat tým odborníků k nezávazné konzultaci o jeho zlepšení. Tak jako je zvykem chodit k lékaři na preventivní zdravotní prohlídky, iniciativa Buď Cyber Fit! má za cíl fungovat jako prostor, kam jednotlivci a firmy chodí na preventivní prohlídky svého kybernetického zdraví.

Iniciativa oslovuje tyto skupiny uživatelů:

  • Jednotlivci/spotřebitelé využívající své počítače a mobilní zařízení k osobním účelům
  • „Prosumers“ (= professional consumers), tedy profesionální uživatelé alias lidé pracující na volné noze, kteří využívají své počítače jak k pracovním, tak osobním účelům 
  • Kanceláře a firmy, které využívají více počítačů ke své práci

Stav svého kybernetického zdraví je možné otestovat na https://www.budcyberfit.cz.


 
Helios
  

- Inzerce -

Úsměv namísto podpisu a robot na místě prodavače

IT Systems 11/2020V novém vydání IT Systems se věnujeme trendům v digitalizaci bankovnictví a finančního sektoru, který je sice vnímán jako velmi konzervativní odvětví, ale ve vztahu k informačním technologiím patří naopak mezi ty nejprogresivnější. Tlak konkurence i nebankovních institucí a požadavky zákazníků totiž nutí celé odvětví, aby přijímalo nejnovější technologie.

  

- Inzerce -

ERP IS KARAT napomáhá digitalizaci výrobní dokumentace i vývoji produktu

IS KARAT modul DMS – Náhled dokumentaceVý­voj no­vé­ho pro­duk­tu a je­ho vý­ro­ba přes pro­to­typ až k pro­duk­tu opa­ko­va­né vý­ro­by. To je hlav­ní cíl spo­leč­nos­ti VF NU­CLE­AR, kte­rá do­dá­vá pro­duk­ty ra­di­ač­ní och­ra­ny do ja­der­ných elek­trá­ren, la­bo­ra­to­ří i zdra­vot­nic­kých za­ří­ze­ní v ČR, ale i do ce­lé­ho svě­ta. A to i dí­ky sprá­vné kom­bi­na­ci a vy­u­ži­tí vý­rob­ních mo­du­lů ERP KARAT.