facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 3. 10. 2011

MIKROS vstoupil do sítě QI

Novým členem partnerské sítě prodejců informačního systému QI, kterou spravuje společnost DC Koncept, se stala společnost MIKROS. DC Concept jako výrobce systému QI ocenil partnerství se společností, implementující ERP systémy již od roku 1995. Smlouva o spolupráci byla slavnostně podepsaná začátkem září, ale i za tak krátkou dobu stačil MIKROS oslovit téměř desítku nových potenciálních uživatel QI. MIKROS je dodavatelem i výrobcem vlastního podnikového systému. Od spolupráce očekává posílení postavení na trhu díky rozšíření svého portfolia o komplexní produkt s celou řadou zajímavých referencí. 
  

- Inzerce -

Ukrajinský e-shop EVA zvýšil výkonnost distribučního centra s Infor WMS

Společnost EVA, která byla za­lo­že­na roku 2002, se po­měr­ně rych­le vy­pra­co­va­la mezi nej­vět­ší ma­lo­ob­chod­ní pro­dej­ce zdra­vot­nic­kých a kos­me­tic­kých pro­duk­tů na Ukra­ji­ně. S více než 11 000 za­měst­nan­ci a v téměř 1 000 pro­de­jen na­bí­zí na 30 000 růz­ných pro­duk­tů. Je­jí­ho věr­nost­ní­ho pro­gra­mu se účastní více než 8 milionů zákazníků.

  

- Inzerce -

Rozšiřující analytické funkce řešení Flowmon

ALEF FlowmonZnámým systémem pro sle­do­vá­ní toků v síti je ře­še­ní spo­leč­nos­ti Flow­mon. V zá­k­la­du se po­u­ží­vá pro mo­ni­to­ro­vá­ní da­to­vých toků v síti a k ře­še­ní pro­b­lé­mů s tou­to ko­mu­ni­ka­cí. Při po­u­ži­tí Flow­mon sond se vi­di­tel­nost do ko­mu­ni­ka­ce dos­tá­vá až na úro­veň ap­li­ka­cí. Kromě to­ho­to zá­k­lad­ní­ho mo­ni­to­rin­gu a ná­s­tro­je na ře­še­ní pro­b­lé­mů má Flow­mon také rozšiřující moduly.