eWay
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT společnost - 10. 4. 2012

HP posílilo tým divize technologických služeb

Společnost HP rozšířila lokální manažerský tým divize technologických služeb (TS). Na pozici obchodního manažera divize HP TS nastoupil Jiří Strýček, post manažera konzultačních služeb nově zastává Pavel Doležal. Oba manažeři budou zodpovědní za posilování pozice HP na českém trhu technologických služeb, a dále rozvíjet související aktivity, zejména prosazování nových strategií pro datová centra, řízení operací a kontinuitu služeb. Jiří Strýček (39) vystudoval v roce 1996 Strojní fakultu Technické univerzity v Liberci se specializací na výrobní systémy. Ihned po dokončení studia zastával nepřetržitě až do roku 2007 pozici výkonného ředitele a jednatele ve společnosti Grall Technology, která se v roce 2006 stala členem koncernu S&T. V letech 2001 až 2005 byl rovněž členem představenstva společnosti Dagis, která se o rok později stala členem skupiny Autocont. Od roku 2007 až do letošního přestupu k HP pracoval jako regionální obchodní a marketingový ředitel pro centrální a východní Evropu ve společnosti Exact Software.Pavel Doležal (36) se v oboru ICT pohybuje již 15 let. Ještě během studií na ČVUT v Praze, kde v roce 1999 dokončil obor Řízení a ekonomika telekomunikací, pracoval na částečný úvazek v Lucent Technologies. Na začátku roku 2000 nastoupil do společnosti Ericsson, kde se pět let věnoval převážně obchodním aktivitám, a následně zde od roku 2006 působil dalších pět let jako CTO. Od roku 2010 až do svého přestupu k HP zastával ještě vedoucí regionální pozici v oblasti rezidentních a podnikových služeb Ericssonu pro oblast západní a střední Evropy.


 
Helios
  

- Inzerce -

ERP IS KARAT napomáhá digitalizaci výrobní dokumentace i vývoji produktu

IS KARAT modul DMS – Náhled dokumentaceVý­voj no­vé­ho pro­duk­tu a je­ho vý­ro­ba přes pro­to­typ až k pro­duk­tu opa­ko­va­né vý­ro­by. To je hlav­ní cíl spo­leč­nos­ti VF NU­CLE­AR, kte­rá do­dá­vá pro­duk­ty ra­di­ač­ní och­ra­ny do ja­der­ných elek­trá­ren, la­bo­ra­to­ří i zdra­vot­nic­kých za­ří­ze­ní v ČR, ale i do ce­lé­ho svě­ta. A to i dí­ky sprá­vné kom­bi­na­ci a vy­u­ži­tí vý­rob­ních mo­du­lů ERP KARAT.

  

- Inzerce -

Úsměv namísto podpisu a robot na místě prodavače

IT Systems 11/2020V novém vydání IT Systems se věnujeme trendům v digitalizaci bankovnictví a finančního sektoru, který je sice vnímán jako velmi konzervativní odvětví, ale ve vztahu k informačním technologiím patří naopak mezi ty nejprogresivnější. Tlak konkurence i nebankovních institucí a požadavky zákazníků totiž nutí celé odvětví, aby přijímalo nejnovější technologie.