facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Dostaňte zboží ze skladu rychleji

a s nižšími náklady!

Řešení WMS (Warehouse Management System) od společnosti Karat Software a.s. přináší možnost využít výhod plné automatizace skladovacích procesů od objednání zboží až po jeho expedici. Řízený sklad si klade za cíl posloužit ke zvýšení spokojenosti zákazníků díky rychlejšímu plnění dodávek. Zároveň by s jeho pomocí mělo být možné docílit také snížení nákladů a zvýšení produktivity práce. Z funkčního hlediska se přitom jedná o nadstavbu Skladového jádra a Odbytu. Zcela bez zajímavosti není ani fakt, že řízené sklady Karat lze napojit rovněž na jiný ERP systém.
Jednu ze základních výhod WMS Karat představuje jeho vynikající škálovatelnost – tento nástroj lze totiž využít jak k řízení skladu se dvěma zaměstnanci a minimální rozlohou, tak i ve vícepatrových skladovacích budovách o ploše mnoha kilometrů čtverečních s desítkami vytížených pracovníků. Výše uvedené přitom neplatí jen v ryze obchodních společnostech, kde se řeší jen nákup, skladování a expedice, ale i ve výrobních firmách, a to pro podporu evidence materiálů, výroby, skladování polotovarů a hotových výrobků až po expedici. Řízený sklad Karat se nyní ověřuje na reálném projektu a následně ho budou moci využít i další potenciální zájemci.

V čem tkví síla Řízeného skladu?

Základní rozdíl mezi řízením skladové logistiky bez Řízeného skladu a s tímto nástrojem spočívá v tom, že v situaci, kdy standardní sklad skýtá pouze jednu operaci pro každou činnost (např. Příjem, Výdej, Inventura), nabízí Řízený sklad celý sled dynamicky definovaných a prokazatelně vykazovaných operací, které je při manipulaci se zásobami typicky nutno provést. Jedná se například o příjem zboží, po němž následuje vstupní kontrola, paletizace a naskladnění. V další fázi pak přichází na řadu výdej zboží, jeho výstupní kontrola, paletizace a konečně vyskladnění. U každé činnosti přitom dochází k přiřazování úkolů jednotlivým skladníkům s možností následného vyhodnocení kvality a efektivity jejich práce. Řízený sklad tedy dokáže práci nejen nadefinovat a evidovat, ale také následně kontrolovat, a to vše prostřednictvím komplikovaných logistických algoritmů, které jsou dnes klienty vyžadovány.
Pokud nestačí sledovat lokaci zásoby na skladě formou jednoho atributu typu „umístění“, což ostatně nabízí i standardní sklad, existuje v Řízeném skladě možnost evidovat umístění velmi podrobně s využitím skladových pozic zařazených do sekcí a zón, navíc s definicí, kam má být která zásoba zaevidována. Výsledkem je automatické přiřazování pozic pro zaskladnění a vyskladnění zásob (řízení práce skladníků) a v konečném důsledku i přesná dohledatelnost skladových zásob. Pro lepší dokreslení představy o této funkcionalitě zbývá dodat, že skladové pozice představují interní záležitost Řízených skladů, a tak přesuny zásob mezi pozicemi nevstupují do Skladového jádra.
Požaduje-li zákazník sklad, který bude plně řízen čárovými kódy, rozhodně se mu bude hodit integrovaná funkcionalita pro tisk evidenčních etiket. Vše může být navíc řízeno přes mobilní terminál skladníkem a vytištěno na přenosných tiskárnách.

V čem je síla Řízeného skladu?

Řešení WMS přináší výhody plné automatizace skladovacích procesů, od objednání zboží až po jeho expedici:
  • přesné a včasné dodání zboží
  • zrychlení skladových procesů
  • zvýšení spolehlivosti dodávek
  • zrychlení skladových operací, jejich zpětná identifikovatelnost
  • přehled o přesném umístění zásob na skladě, optimalizace tras pro jejich přesuny
  • definování logistických procesů a dokumentování činnosti skladníků při plnění jednotlivých činností
  • zvýšení efektivity pracovníků – snížení nákladů
  • podpora online práce prostřednictvím mobilních terminálů (WiFi), řízení priorit a systematické vytěžování skladníků
  • provádění on-line inventur, řízení obalového salda

Co všechno Řízený sklad ještě dokáže?

Nástroje řízeného skladování umožňují hierarchické organizování skladu do jednoznačných typů Pozic s jasně definovanou kapacitou (hmotnostní a množstevní), v nichž jsou umístěny přesně identifikované zásoby. Pozice jsou dále seskupeny do tzv. Sekcí a Zón. Identifikaci každé zásoby lze následně zajistit čárovým kódem v umístění na pozici nebo na nosiči. Jako podklad pro vstupy a výstupy do Řízeného skladu slouží nepotvrzené příjmové/výdajové listy generované z dokladů objednávek přijatých/vydaných, přičemž tuto roli mohou stejně dobře hrát také importované nebo ručně pořízené požadavky. Zpracování (příjem, výdej, manipulace) probíhá pomocí dat pořízených přes terminály. Konkrétní čárový kód definuje skladovou nomenklaturu, měrnou jednotku operace a případné atributy. Data pořízená v terminálech generují tzv. Manipulační doklady, které provádějí pohyb zásob v rámci pozic a nosičů Řízených skladů.
V případě potřeby lze požadavky řadit do Fronty práce, jež slouží dispečerovi skladu k systematickému řízení vytíženosti práce skladníků pomocí změny priorit úloh nebo přiřazení osob. Práce skladníků je zadávána a vyhodnocována operátorem skladu prostřednictvím IS Karat, zatímco vlastní práce skladníků probíhá a je evidována přes rozhraní mobilních terminálů se snímači čárového kódu, navíc s využitím tiskáren pro tisk etiket s čárovými kódy. Aby byla veškerá činnost skutečně efektivní, myslí systém i na optimalizaci tras a procesů zaskladnění/vyskladnění. Veškeré činnosti dále urychluje automatické generování sumáře obalů u příjmů a výdejů z řízeného skladu. Tato akce zajistí vygenerování pohybů pro příjem/výdej obalů v řízeném skladě. Přes mobilní terminály lze také realizovat inventury položek nomenklatur, inventury pozic nebo celkové inventury. Inventury Řízeného skladu porovnají fyzický stav s evidovaným skladem a vygenerují pohyby a přesuny ze zjištěných rozdílů.
Žádoucí se jeví být rovněž možnost definovat propracovaný systém přístupových práv jak z pohledu IS Karat na modul, nabídky menu, tabulky, záznamy v tabulce, tak i z hlediska mobilního terminálu a přístupu pouze pro definované osoby na úlohy fronty práce a činností či manipulací bez požadavků. Pokud v procesech dojde ke vzniku neshod a případných reklamací, je systém schopen nabídnout prostor pro jejich případné řešení.
Pokud bychom chtěli celou problematiku poněkud zjednodušit, pak lze říct, že Řízený sklad je určen pro všechny zákazníky, kterým nedostačuje standardní funkčnost Skladového jádra informačního systému Karat, a to z pohledu optimalizace, zadávání a vyhodnocování práce skladníků a také z hlediska logistiky umístění zásob ve skladě.

WMS v praxi

WMS v praxiSpolečnost Jansen Display s.r.o. je jednou z firem, které úspěšně zavedly řešení WMS od společnosti Karat Software. Vít Zajíček, ředitel společnosti Jansen Display, k výběru řešení, jeho zavedení a prvním zkušenostem uvedl: „Po pečlivém zvážení našich požadavků a možnostech prezentovaných řešení jsme se rozhodli pro WMS systém našeho partnera, společnosti Karat Software, a již po dvou měsících ostrého provozu lze hodnotit toto naše rozhodnutí jednoznačně kladně. Díky výborné spolupráci obou implementačních týmů můžeme konstatovat, že naše očekávání byla naplněna. Systém skladových pozic zavedl do skladu nový řád, významně ubylo zákaznických reklamací. Pracovníci se s novým systémem rychle ztotožnili, zlepšila se komunikace mezi obchodníky a dispečerem skladu. Průměrná pracovní doba skladníků se zkrátila o jednu hodinu, což má příznivý dopad do potřeby minima přesčasů.“

Jaké technologie Řízený sklad využívá?

Z hlediska použitých technologií celý systém sestává z klienta IS Karat, jenž zde plní roli rozhraní pro správu skladu a řízení práce skladníků, pro operátora a správce skladu, dále aplikačního serveru sloužícího jako rozhraní pro připojení mobilních terminálů a síťových tiskáren pro tisk čárových kódů, vytvořeného jako služba v prostředí .NET, a konečně také aplikace pro mobilní terminály (ruční, stacionární nebo přidružené k manipulačním vozíkům), jež se přes WiFi připojí k aplikačnímu serveru, vytvořené v prostředí Windows CE.

WMS v praxi