facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Cloud vs. firemní realita

K2 - ilustračníPředstavte si svět bez spousty hlučného hardwaru, stovek zálohovacích médií a nucených investic do upgradu výkonu. Oprostěte se od neustálých aktualizací ERP řešení a dalšího softwaru. Řešením těchto tradičních bolístek provozu IT je K2 cloud. Než se pustíme do povídání o službách, které K2 cloud nabízí, nejprve vám přiblížíme, co si pod jedním z nejmódnějších pojmů současného IT představit.


Dnes se setkáme s mnoha definicemi cloudu, včetně těch extrémních, že „cloud je vše“, anebo naopak že „cloud není nic“. Přesná definice uznávaná širokou odbornou veřejností však neexistuje. Jednou z možných charakteristik, která se mně osobně se líbí, je ta, že cloud computing je poskytování IT služeb, nikoliv IT produktů. Samotný termín cloud je metaforou zobrazující komunikační síť (například internet) jako oblak, jenž obsahuje jak infrastrukturu, tak i data. Ale ne vše, co je médii nebo dokonce poskytovateli prezentováno jako cloud, skutečně cloudem je. Doporučujeme spolehnout se na K2 cloud, který splňuje všechna nutná klasifikační kritéria.

Co dělá K2 cloud opravdovým cloudem?

Jednou z klíčových vlastností K2 cloudu je samoobslužný portál. Ten zajišťuje autentizaci oprávněného uživatele, jeho přístup ke zřízeným službám, možnost jejich změny (spuštění nebo zrušení) případně rozšíření jejich použití. Toto vše v režimu 24/7/365 a přes jednotné webové rozhraní pro všechny zmíněné úkony.


Dále si zákazník může v rámci K2 samoobsluhy jako nedílné součásti K2 cloudu vybrat službu z rozsáhlého katalogu služeb, který nabízí např. pronájem operačních systémů, pronájem virtualizovaných serverů a desktopů nebo pronájem samostatných aplikací. Je jen na vás, co si zvolíte, aby to dokonale vyhovovalo potřebám vašim i vaší firmy. Jednotlivé modifikace každé služby si vybíráte z jasně definovaných možností. Jak již bylo uvedeno výše, každá služba v katalogu služeb je plně standardizována. U těch, které si vyberete, se okamžitě rozeběhne workflow. Automaticky se připraví prostředí pro požadovanou službu na hardwarové úrovni a provede se nasazení požadované služby podle jasně definovaného postupu. Pro celý proces není vyžadován administrátor, vše zvládne automat sám. Na konci procesu je ten, kdo požadoval službu – případně další osoby definované ve workflow – informován o nasazení a spuštění. Současně s tímto je odeslána informace o zvoleném platebním modelu a ceně do fakturačního systému.

Vlastnost K2 cloudu, kterou oceníte především z ekonomického hlediska, je platba za využívání. Co si pod tím představit? Protože námi poskytovaný systém je flexibilní, platíte pouze za prostředky a/nebo služby, které v danou chvíli chcete využívat. Cena se tak elasticky mění podle toho, jak navyšujete, nebo naopak omezujete užívané prostředky a služby.

Jaké výhody vám K2 cloud přinese?

Cloud má řadu výhod jak z ekonomického, tak také z technického hlediska. Pokud bychom měli shrnout obecné výhody cloudových řešení, jedná se v první řadě o snížení nákladů či investic do ICT (provoz, rozvoj), vyšší flexibilitu při růstu či zmenšení společnosti, přístup k používaným službám odkudkoliv a kdykoliv, zvýšení dostupnosti a bezpečnosti ICT prostředků, přenesení odpovědnosti (včetně odpovědnosti za škodu) na stranu poskytovatele a kalkulovatelné pravidelné měsíční náklady na provoz IT.

Kromě těchto výhod poskytuje K2 cloud také škálovatelný výkon. Tato služba představuje řešení, které vám umožní navýšit, nebo naopak snížit výkon snadno a rychle, stačí jen pár kliknutí. V danou chvíli tedy platíte jen za takový výkon, který skutečně potřebujete. Dále zaručujeme, že budete mít přístup k IT technologii, kdykoli budete potřebovat. S bezpečností si nemusíte lámat hlavu. K2 cloud provozujeme ve vlastním datovém centru, které je chráněno jak elektronickým zabezpečovacím systémem, tak fyzickou ochranou. Technologie máme navíc uloženy v RACKových místech, kam je přístup zcela odepřen. Neopomíjíme ani monitoring dat a další opatření, která právě z důvodu bezpečnosti držíme v tajnosti.

Typy K2 cloudu

K2 cloud umožňuje rychlé inovace podnikání, neboť poskytujeme uživatelům snadno použitelné počítačové služby „na vyžádání“ bez ohledu na to, kde se nacházejí a jaký typ zařízení používají. Při rozhodování o realizaci cloudu je nutné nejprve rozhodnout, jaké služby budou migrovány na cloud, a jaké naopak zůstanou provozovány pomocí „tradiční“ IT infrastruktury. Dále je nutné rozhodnout, jaký typ cloudu bude pro danou službu použit. Služba K2 cloudu může být veřejná, privátní nebo kombinace obou předchozích, což se někdy označuje jako „hybridní cloud“. Jednotlivé typy se od sebe liší podle toho, jakým způsobem a komu je cloudové řešení poskytováno.

  • Veřejný cloud (Public cloud): Cloud tak, jak je dnes nejčastěji chápán – tedy jako poskytování služeb IT (IaaS, PaaS, SaaS) prostřednictvím internetu třetí stranou, přičemž je zajištěna vysoká škálovatelnost a účtování podle využívaných zdrojů.
  • Soukromý cloud (Private cloud): Infrastruktura poskytující stejné služby jako veřejný cloud, ale pouze jedné organizaci. Abychom mohli infrastrukturu označit za soukromý cloud, musí splňovat podmínku vysoké škálovatelnosti.
  • Hybridní cloud: Cloud složený z více různých cloudů, např. několika veřejných a soukromého. Organizace může typicky využívat různé typy vzájemně propojených služeb od různých cloudových poskytovatelů.


Služby v rámci K2 cloudu

Služby cloudu se obvykle dělí do tří skupin – infrastruktura, platforma a software jako služba. U nás v K2 pak nabízíme také housingové služby. Vraťme se ale k základnímu konceptu cloudu a podívejme na jednotlivé služby podrobněji.

Infrastruktura jako služba

Prvním konceptem je infrastruktura jako služba neboli IaaS. Jedná se o nejrozšířenější službu a v podstatě i o nejtriviálnější příklad cloudu. Díky této službě si optimalizujete výkon podle výpočetní náročnosti jednotlivých procesů, nebo čistě podle vašeho přání. Model IaaS funguje na principu pronajmutí výkonu, který vaše společnost právě potřebuje. Pronajmout si můžete servery, datová úložiště, zálohovací systémy, firewally apod.

V České republice provozuje IaaS téměř každý. Kromě nás nabízí tuto službu O2, T-Systems, Kasabalanca, GTS a mnoho dalších. Doporučujeme však být při výběru provozovatele obezřetnost, protože drtivá většina firem nesplňuje ani ty základní parametry cloudu – např. samoobsluhu, automatický billing, automatický monitoring služeb či automatické vyhodnocování dostupnosti.

Software jako služba

Koncept software jako služba neboli SaaS představuje nejvyšší úroveň cloud computingu. Nemusíte řešit ani nákup hardwaru a softwaru, ani správu řešení a jeho upgrady, pouze platíte za jeho užívání. Velmi dobře tak můžete odhadnout měsíční náklady na využívání IT a vyhnete se velkým vstupním investicím. Zajistíme vám také účtování služeb na uživatele nebo dle rozsahu využití. Garantujeme vám zvolenou úroveň kvality služeb (SLA).

Platforma jako služba

Posledním ze tří základních pilířů služeb cloudu je platforma jako služba, ve zkratce PaaS. Tato služba představuje ideální řešení, pokud chcete využívat nejen velké množství aplikací, ale zároveň i vyvíjet nové. PaaS vám tak poskytuje prostředí k vytváření a testování aplikací.

Můžeme se setkat se dvěma výklady tohoto pojmu. České pojetí PaaS zní, že poskytovatel poskytne klientovi jak hardwarové, tak softwarové prostředí, ve kterém si uživatel provozuje svoje aplikace. Na rozdíl od amerického pojetí, které říká, že si klient vyvíjí své vlastní aplikace.

Housingové služby

Jak už jsme uvedli na začátku, v K2 nabízíme také housingové služby. Máte vlastní server, ale chybí vám prostor pro jeho provoz? Využijte tzv. housing a pronajměte si místo v našem datovém centru. K této službě dále poskytujeme i asistované instalace, implementace síťových služeb a aplikací, obnovu či archivaci dat.

Cloudová kalkulačka

Cloudová kalkulačka slouží k tomu, aby si uživatel dokázal spočítat, jaké budou náklady na IT v případě, že využije K2 cloudu. Jak to funguje? Je to velice jednoduché a přehledné. Uživatel si vybere z katalogu námi nabízených služeb výkon, služby, nástroje a aplikace, o které má zájem, a cloudová kalkulačka mu spočítá finální částku za měsíc. Jakmile se uživatel rozhodne, že vybrané služby chce nasadit, přepne se z cloudové kalkulačky do samoobsluhy a služby se automaticky začnou nasazovat.

Pokud to ve stručnosti shrneme, cloudová kalkulačka slouží k namodelování služeb, které by chtěl klient využívat a případný výstup z ní slouží jako vstup do samoobsluhy, aby mohla být zvolená služba implementována.

Secure backup

Secure backup neboli zálohování dat představuje dávkový přenos dat z jednoho úložiště dat na jiné v určitých periodách. Vedle backupu nabízíme také replikaci dat, kdy dochází k zálohování dat on-line. Změny, které provedete na jednom uložišti, se okamžitě přenesou na druhé uložiště. Replikovat si můžete v podstatě cokoliv (databáze, soubory ad.). Replikaci samozřejmě nabízíme i jako vícestupňovou. V prvním stupni si replikujete vše a v dalších už jen vybrané věci.

Krizová komunikace v rámci K2 cloudu

Naši zákazníci získají automaticky přístup k jedinečnému proaktivnímu servisu, který je poskytován dohledovým centrem v nepřetržitém režimu 24/7/365. Protože není v lidských silách kontrolovat dva tisíce serverů, které v K2 provozujeme, nasazujeme na ně tzv. dohledový nástroj. Tento nástroj sdružuje informace o incidentech, které proběhnou v celé cloudové struktuře na jeden dashboard. Naším cílem je mít přehled o kritických chybách a okamžitě je začít řešit. Dohled nám samozřejmě odhaluje nejen chyby, ale také vazby. Víme tedy, jaké následky daná chyba způsobí, a můžeme začít hned reagovat.

Shrneme-li si tuto službu, dohled řeší sdružení informací na jeden dashboard, přiřazení kritičnosti a vazby na další provozované služby. Dále v rámci této služby evidujeme informace o tom, v jaké fázi řešení se incident nachází.

S dohledovým nástrojem je úzce spojena také další služba, a to K2 helpdesk. Tato služba slouží k evidenci chyb a požadavků, pro kontrolu jejich stavu a představuje jakési vlákno řešitelů a řešení v rámci daného incidentu. Zároveň vypočítává SLA (service level agreement – dohoda o úrovni poskytovaných služeb), tedy jak dlouho byla daná služba v poruše a zda jsme se při odstraňování chyby vešli či nevešli do SLA. Kromě toho řeší reakční doby a dobu vyřešení incidentu. Zákazníkovi zpravidla poskytujeme přístup do K2 helpdesku, aby mohl svoje požadavky a incidenty sledovat.

Karel Stýblo