facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Shopfloor Control

ARTEsoftVýrobní společnosti často řeší otázku, jak efektivně a přesně podchytit data o probíhající nebo ukončené výrobě. Existuje řada systému, které se ve větší nebo menší míře touto otázkou zabývají. Dále popisovaný Shopfloor Control neřeší pouze tuto potřebu, ale přistupuje k odvádění daleko komplexněji jak z pohledu pokrytí všech standardních výrobních procesů na straně jedné, tak podpůrných systémů na straně druhé. Příkladem může být semafor typu Check Point připojený k váze, který zajišťuje centrální distribuci materiálů na základě jejich hmotnosti (desky, tmely, lepidla) k pracovištím a vracení přebytků zpět.
Shopfloor Control je systém pro průběžné sledování výrobních operací, spotřeby materiálů, lidských zdrojů, evidenci prostojů, systému kvality a ostatních údajů, jež vznikají nebo jsou požadované při výrobě. Například operační časy, zaměstnanci včetně jejich kvalifikace pro danou operaci, dodržování pracovních postupů, stavu jakosti daného výrobku v celém procesu. V případě napojení na stroje i teplotu, tlak, váhy apod. Dále umožňuje spravovat výrobní příkazy a plány online. Získává data ze všech dílen a pracovišť, udržuje a předává informace o materiálech z pracovních center a tím pomáhá ERP systémům připravovat následné operace a plány potřebné k dokončení výrobních příkazů. A to bez jakékoliv ruční evidence.

Celé řešení vychází z chryslerovského principu spravedlivého řízení kvality, kde je každé pracoviště či uzel odběratelem předchozího a dodavatelem následujícího. Obsluha pak na daném pracovišti volí pouze jeden ze tří stavů kvality podle vlastního posouzení. Touto myšlenkou lze postupně pokrýt celý průběh odvádění výroby nikoliv jen z pohledu kvality, ale i ostatních údajů (šarže, obaly, umístění), a to od vstupu výrobků do výrobního procesu až po poslední pracoviště nebo uzel. Důležitá vlastnost je také plynulost odvádění výroby, a to i v případě poruchy na datových trasách.


ARTEsoft


Jednotlivé pracoviště či uzel jsou označeny jako Semafor. Jsou vybaveny dotykovým panelem, softwarem a čtečkou (EAN, RFiD). Slouží k přihlášení pracovníků, operací a následně pro odvádění výrobků buď podle výrobního čísla, nebo podle výrobních šarží. Přičemž jak při příjmu do semaforu, tak při odvádění ze semaforu je možné výrobky posoudit z pohledu kvality přímo daným pracovníkem, který operaci provádí. Na Semaforu volí jeden ze tří barevně značených stavů: Dobrý – Oprava – Vyřadit. O zbytek se postará Shopfloor Control. Pokud není výrobek do Semaforu zaveden či odveden jako Dobrý, a je tedy obsluhou označen jako Oprava nebo Vyřadit, posuzuje danou neshodu dispečer. Ten pomocí PDA může volbu pracovníka buď potvrdit, nebo rozhodnout o jiném postupu. V případě, že je daný neshodný výrobek schválen do oprav, určuje dispečer, na jaké předcházející pracoviště je nutné výrobek vrátit. Dispečer také řeší neshody, kdy libovolné pracoviště odvedlo výrobek jako Dobrý, a následné pracoviště tento stav neuznává. Rozhoduje, které pracoviště a který zaměstnanec neshodu způsobili. Je možné systém nastavit tak, aby změnu schválil ERP systém, pokud je potřeba vytvořit opravný výrobní příkaz.


ARTEsoft


Konkurenční výhoda a úspěch celého systému Shopfloor Control je postaven na myšlence, kdy obsluhy každého pracoviště volí pouze jeden ze tří stavů kvality. Pro pracovníka není potřeba žádných dalších znalostí. Pípnutí dílu na vstupu a následné odvedení přes dotykovou obrazovku Semaforu na výstupu obsluhu nijak nezatěžuje a ani nezvyšuje její úsilí k dokončení operace. Naopak osvobozuje pracovníky na konci dne od bilance pracovní doby prováděné většinou kvalifikovaným odhadem, evidence vadných dílu apod. Nalezení takto jednoduchého řešení, které dovede pokrýt celou činnost výroby, vede k rychlému nasazení do provozu a k nízkým nákladům na její obsluhu a správu.

Klíčové vlastnosti systému Shopfloor Control

  • jednoduchá třístavová logika každého pracoviště
  • sledovatelnost dílu od zrodu přes opravy až po expedici
  • informace, zda lze dokončit výrobu v plánovaném termínu
  • centrální distribuce materiálů pomocí Check Pointů
  • potvrzování výdejek a příjemek do výroby, tedy skutečného stavu
  • evidence prostojů na všech pracovištích
  • rozsáhlý systém řízení kvality (pořadí operací, výrobní mix, změnová řízení)
  • různé úrovně obalů, sklady a umístění, plány inventur
Vzhledem k modulárnosti je možné systém nasazovat postupně, od sledování výroby přes systém kvality, kontrolu pořadí operací, repasy, Check Pointy apod. Více informací lze získat na stránkách www.shopfloorcontrol.cz nebo přímo na zelené lince.

ARTEsoft s.r.o.
Kvítková 4703, 760 01 Zlín
www.artesoft.cz
shopfloorcontrol.cz

 
Daktela
Helios
- inzerce -