facebook LinkedIN LinkedIN - follow

I malý podnik může mít „velký“ informační systém

ControlMnoho malých podniků se domnívá, že informační systém mohou využít pouze obrovské společnosti. Sami se však snadno přesvědčíte o tom, že i malá firma se dvěma uživateli může ERP systém využít naplno. Pro implementaci celopodnikového informačního systému Dialog 3000S je nejen v malých firmách důležitá vstupní analýza.
Pro společnost Control, s. r. o. jsou důležité požadavky a vize investora o tom, jak by měl systém fungovat. Veškeré tyto požadavky jsou zohledněny ve vstupní analýze, která v konečné fázi určuje průběh a nasazení systému. Zdárným příkladem jsou právě firmy Přesné obrábění, s. r. o. a CNC Soufrez, s. r. o.

Přesné obrábění, s. r. o. – Precision Machining, Ltd.

Odvětví: strojírenství
Obsah činnosti: zakázková kusová i sériová výroba; opracování odlitků, výrobků z neželezných kovů
Kontaktní údaje: Tomáš Tůma/vedoucí výroby, tel.: 603 936 479
Počet uživatelů softwaru: 5 uživatelů IS, 3 uživatelé PDA čteček

Důvody zavedení Dialog 3000S

Společnost má 3 oddělená pracoviště. Zde byl kladen důraz na zefektivnění předávání informací mezi jednotlivými provozy, tohoto bylo dosaženo pomocí PDA čteček. Pro evidenci zakázek byl před implementací Dialog 3000S využíván sdílený dokument, do kterého bylo možné zapisovat pouze jednou osobou a jakékoliv vyhledávání bylo neefektivní a veškeré informace se musely zadávat manuálně. Nasazením Dialog 3000S došlo k automatizaci procesů. Na společnost byl také vyvíjen tlak ze strany odběratelů, kteří požadovali dodávky správných dílců v požadovaném množství a v termínu. Nápravy se podařilo docílit díky evidenci výrobků pomocí systému čárových kódů. Rozhodujícím faktorem bylo ucelené řešení od jednoho dodavatele (HW i SW).

Obr. 1 Použitím PDA čteček bylo dosaženo zefektivnění předávání informací mezi jednotlivými provozy
Obr. 1 Použitím PDA čteček bylo dosaženo zefektivnění předávání informací mezi jednotlivými provozy

Implementace

Implementace probíhala ve dvou fázích, nejprve se investor rozhodl implementovat pouze základní moduly Nákup a prodej, Řízení výroby, Sběr dat a Docházka. V průběhu implementace došlo k rozhodnutí o rozšíření modulové struktury o Účetnictví, E-sklad, Laboratoř (kontrola materiálu na vstupu, mezioperační kontrola) a B2B. Důležitým faktorem pro toto rozhodnutí bylo rozpoznání výhod uceleného řešení od jednoho dodavatele a zefektivnění procesů ve firmě.

Specifika

Při implementaci byl konzultanty proškolen samotný investor, který si Dialog 3000S a funkcionality jednotlivých modulů nejprve odzkoušel a osahal sám. Následně své znalosti a vize o práci v systému předával svým zaměstnancům. Díky nasazení PDA čteček a online zadávání dat do systému došlo ke zpřehlednění evidence výroby ve všech odloučených pracovištích. Uživatelé mají na základě vzdáleného přístupu možnost zpracování agendy kdykoliv a odkudkoliv. Zajímavým prvkem je poskytnutí tzv. rodného listu výrobku, kdy odběratel získá přesné informace o původu materiálu výrobku (atesty). Ke zefektivnění výroby přispělo také zavedení výrobních průvodek, na nichž jsou uvedeny veškeré úpravy dílce spolu s výkresem, není tedy nutné vypisovat operace a vychystávat výkresovou dokumentaci zvlášť a verze dokumentace vyráběného dílce je vždy aktuální, dle požadavku zákazníka.

Tomáš Tůma ze společnosti Přesné obrábění – Precision Machining, s. r. o. uvedl k přínosům nasazení systému Dialog 3000S:

„Zavedení IS je pro každou společnost obrovský milník v jejím rozvoji, znamená nejenom perné období implementace IS, ale i kompletní změnu postupů, které byly do té doby používány. Po zavedení IS se otevřou zcela nové možnosti řešení problémů, je možné jít mnohem hlouběji při zjišťování příčin a jejich náprava může být mnohem trvalejší. Je třeba si uvědomit, že zavedení IS je jako manželství na dlouhou dobu. Je potřeba k němu přistoupit s nasazením, pokorou a vědomím budoucích kompromisů, pak může být IS mocnou zbraní proti konkurenci a zároveň oporou pro zákazníky.“

Jaký je z Vašeho pohledu přínos IS Dialog 3000S?

„Jednoznačně největším přínosem je kompletní dohledatelnost v celém výrobního procesu a to jak časového, tak i personální hlediska. Dále dohledatelnost konkrétního kusu materiálu a spotřeby času a prostředků. Tím se otvírají nové možnosti ve zvyšování efektivity výroby. Dalším přínosem je ideální kontrola nákladovosti/ziskovosti konkrétního výrobku nebo zakázky. Obě tyto věci není možné dosáhnout jinak než přechodem na informační systém.“

Splnilo nasazené řešení Vaše vstupní očekávání?

„IS Dialog 3000S splnil naše očekávání a umožnil nám řešit zcela jiné problémy, o kterých jsme před zavedením IS buď vůbec nevěděli, nebo nebyl čas na jejich řešení. Museli jsme se věnovat celé řadě jiných činností, které se po zavedení IS Dialog 3000S zautomatizovaly nebo se nížila jejich časová náročnost.“

CNC Soufrez, s. r. o.

Odvětví: strojírenství
Obsah činnosti: obrábění na CNC i konvenčních strojích; zámečnická výroba
Kontaktní údaje: Aleš Zelinka /jednatel, tel.: 602 310 656
Počet uživatelů systému: 2

Obr. 2: Struktura IS Dialog 3000S
Obr. 2: Struktura IS Dialog 3000S

Důvody zavedení Dialog 3000S

Společnost využívala pouze SW pro vedení účetnictví, který byl z pohledu řízení výroby zcela nevhodný. Vzhledem k obrovské variabilitě zakázkové výroby bylo nutné zajistit evidenci a správu zakázek v uceleném systému. Tento požadavek byl naplněn díky aplikaci modulů Nákup a prodej a Řízení výroby. Investor kladl důraz na možnost sledování výkonů jednotlivých pracovníků a také na možnost vyhodnocení zakázek z pohledu jejich rentability. Evidencí docházky došlo k zaznamenání veškerých činností pracovníků.

Implementace

Rozhodnutí o implementaci podpořilo jednak doporučení obchodního partnera společnosti

CNC Soufrez, který využívá Dialog 3000S již několik let, ale také vstupní analýza, která splnila veškeré požadavky investora. Nejprve byly implementovány základní moduly Nákup a prodej, Řízení výroby a Sběr dat. Následně došlo k rozšíření o modul Docházky a elektronickou nástěnku (zobrazení zmetkovitosti, produktivity, plnění norem apod.).

Obr. 3: Terminál pro odvádění výroby
Obr. 3: Terminál pro odvádění výroby přinesl možnost sledování výkonů jednotlivých pracovníků a také možnost vyhodnocení zakázek z pohledu jejich rentability.

Specifika

Implementace probíhala metodou tzv. „učení za pochodu“. Školení uživatelů probíhalo na základě ostrého zadávání reálných dat do systému a zároveň tak byly zpracovávány veškeré přijaté zakázky. Uživatelé byli proškolování pouze pro základní funkce systému. Naším cílem není uživatele zahltit množstvím zbytečných informací, které pro daný provoz nenajdou využití. Pro potřeby nepřetržité aktualizace stavu zakázek byla instalována elektronická nástěnka, na níž je možné sledovat, které zakázky je nutné zpracovávat přednostně. Papírová podoba nebyla pro svou statickou podobu zcela vhodná a její aktualizace byly nepružné. Modul docházka byl implementován pro podporu individuálního hodnocení pracovníků. Díky modulu má majitel přesný přehled o odpracovaných hodinách, prostojích, zpracovaných dílcích apod.

Lucie Zelinková ze společnosti CNC Soufrez, s. r. o. uvedla k přínosům nasazení systému Dialog 3000S:

Jaký je z Vašeho pohledu přínos IS Dialog 3000S?
„Nyní je firma operativnější v plnění zakázek, také se zvýšil jejich tok a skončily nám zmatky na jednotlivých pracovištích díky kvalitnímu plánování. Nyní jsme schopni pracovat s reálnými časy výroby a dodávat zakázky včas. Díky Dialog 3000S známe rentabilitu jednotlivých zakázek.“

Splnilo nasazené řešení Vaše vstupní očekávání?
„Zcela předčilo. IS se stal nedílnou součástí naší firmy.“

Autorka Ing. Kateřina Huráková je obchodní asistentkou společnosti Control spol. s r. o.

www.control.cz